Fallen Dream NO MORE 💯

The Office of the Municipal Mayor Evohn Nee Baldestamon happily announced that the restoration of our Old Municipal Building will now take its place to continue the fallen dream of the LGU Patnongon for it to be restored and beautified way few years back with the full support of our beloved Deputy Speaker Loren Legarda.

Kang 2016, ang proyekto kang aton Old Municipal Building nga may natigana ron nga budget para sa pag-improbar amo nga wara nadayon tungod sa malain lain nga pagpamalabag nga nag abot pati sa pag kaso sa aton mga Municipal Head Employees kag Staff kaimaw kang aton iban nga mga Elected Officials nga nakig bato para sa aton banwa, gani ang aton Ginoo rugya gid kanaton kag kita nangin madinalag-on nga ang gin kaso nabasura kag nabuol ang final and executory order halin sa korte nga gapamatuod nga ang lupa kang Munisipyo Daan ana guid kang aton Pinalangga nga Banwa.

Today, we celebrate this milestone as we foresee a more developed, more progressive and tourism-centered Municipality that aims to maintain a community filled with love, happiness and peace.

A simple reminder from our beloved Hon. Mayor Evohn Nee Baldestamon:

Sa akon mga pinalangga nga mga Kasimanwa, kabay pa nga makita naton ang mga matuod-tuod nga lider nga may pagpalangga, pag-ulikid kag maga tindog sa kada Patnonganon sa maski ano nga problema kag sitwasyon.

Mga lideres nga maga serbisyo para sa banwa kag bukot para sa anda mga kaugalingon. Mga lideres nga aton makita sa adlaw-adlaw kag hindi lang sa tyempo kang eleksyon, mahulas parapitan kag may mihora sa pag serbisyo.

Ako bilang inyo Mayor, nagapangabay guid nga aton pinsaron ang aton Pinalangga nga Banwa nga maga padayon sa pag-ugwad kag kadarag-an.